Luto-hankkeen yhteinen toimintakertomus 2013-2015


2015
9.1. Äidinkielen opettajat Turussa. Paikalla NN opettajaa.
13.1. LUTO- verkostoseminaari Helsinki. Pääpuhujana Matleena Laakso. 25 osallistujaa.
Koordinaattoreiden kokous.
20.-24.1. BETT-messuilla, esitys IlonaIT:n tilaisuudessa 20.1. LUTOn opiskelijakyselyn tuloksista
eNorssin TUTKOKE-uutisissa artikkeli
19.3. Psykologian ja uskonnon opettajien tapaaminen Tampereella. Läsnä viisi opettajaa.
16.-17.4. ITK-päivät: esitys (Turun norssin opettajat)
16.4. Koordinaattoreiden kokous Aulangolla
5.10. LUTOn päätösseminaari Helsinki. Pääpuhujana Liisa Ilomäki.

Julkaisu
LUTOn teemoihin liittyvä kysely lukioiden opettajille, opiskelijoille ja opettajaksi opiskeleville.
Opettajille suunnatun kyselyn tulokset jaettiin koulukohtaisesti. Opiskelijoiden kyselystä tehtiin kooste julkaisuun. Opettajaksi opiskelevien kyselystä tehtiin niin ikään kooste, joka jaettiin sekä kouluille että netissä LUTOn blogissa.

2014
29.1. Koordinaattoreiden verkkokokous
12.3. Webinaari Flipped Classroom -käytänteistä. Jooseppi Järvinen ja Jani Kiviharju.
2.4. Kielten opettajien tapaaminen Helsingin Viikissä.
23.4. Koordinaattoreiden tapaaminen Joensuussa
8.5. Opojen tapaaminen Helsingin Lyseossa
Ohjausryhmän kokous
3.9. MaFyKe-opettajien tapaaminen Tampereella. Paikalla 8 opettajaa.
8.9. Koordinaattoreiden verkkokokous
25.11. Koordinaattoreiden verkkokokous.
26.11. Kielten opettajat Tampereella.


2013
9.10. Koordinaattoreiden verkkotapaaminen
11.11.2013 Verkostotapaaminen Helsingissä
Blogin perustaminen


Koulukohtaiset tapaamiset

Alustavaa yhteenveto ensimmäisen LUTO-vuoden jälkeen


Henkilökohtaiset tapaamiset
- syksyllä LUTO-koordinaattorit, opot ja erityisopettajat tapasivat Helsingissä.
- huhtikuussa vieraiden kielten opettajat tapasivat Viikin norssissa, paikalla noin 30 opettajaa lähes jokaisesta norssista
- LUTO-koordinaattorit tapaavat Joensuussa, osallistuvat eNorssi-seminaarin prepäivään yhdessä.
- Opot tapasivat Helsingissä Lyseossa 8.5.
- suunnitteilla historian ja yhteiskuntaopin opettajien tapaaminen Oulussa
- elokuussa matemaattisten aineiden opettajien tapaaminen Tampereella

Blogi
Perustettiin blogi ja sovittiin kirjoitusvuorot. Lisäksi blogiin tehtiin alasivut aineryhmittäin (otettiin pois tästä wikistä), jonne laitetaan hyviä käytänteitä jakoon kaikille. Blogi on projektin julkinen ympäristö, tämä wiki jää lähinnä projektin organisoimisen kanavaksi.
http://norssiluto.blogspot.fi/

Rahoitus
Vasta osa laskuista tullut, siksi talous näyttää kovasti siltä, ettei mitään ole tehty. Olisi hyvä laskuttaa koordinaattoreiden korvaukset (0,5 vvt) ennen kesää. Samoin matkakuluja esim. kielten opettajien tapaamisesta ei ole vielä tullut. Sen takia on vaikea sanoa, paljonko matkoihin voi vielä mennä/paljonko LUTO-hankkeesta voi maksaa esim. matkoja yhteisiin tapaamisiin.
Yleistä: LUTOn hankeanomuksessa oli laitettu iso summa laitehankintoihin. Kukaan koordinaattoreista ei kuitenkaan tarvinnut uutta tietokonetta tms., joten tarkoituksena on pyytää OPH:lta lupaa siirtää osa laitehankintoihin kohdistetut rahat matkustamiseen, jotta opettajilla olisi mahdollisuus tavata aineryhmäkohtaisissa tapaamisissa.Koulukohtaiset (osa vasta tulossa, osa blogissa luettavissa)

HELSINKI LYSEO (blogissa lisää)

- Kerättiin vinkkejä hyvistä sovelluksista ja verkkopalveluista koulun verkko-opiskeluympäristöön (vinkkiwiki).
- Kevään opettajakokousten alussa on esitelty lyhyesti jonkin sovelluksen tai verkkopalvelun käyttöä opetuksessa (Edu2.0, Padlet), tämä toimintaa jatkuu loppukeväästä ja ensi lukuvuonna.
- Lukion opinto-ohjauksessa Kyvyt.fi-palvelun käyttöönottovalmistelut ovat käynnissä (yhteistyössä Viikin kanssa) ja palvelua siirrytään käyttämään ensi lukuvuonna lukiolaisten kanssa.
- Koulun LUTO-ryhmäläisillä on käynnissä sekalaisia opetuskokeiluja Windows-tablettien käytöstä, edellä mainituista sovelluksista ja/tai opetustallenteista ja käännetyn luokkahuoneen mukaisesta kokeilusta.

HELSINKI VIIKKI (blogissa lisää)
- aineryhmittäin pohdittu omia tavoitteita
- vieraiden kielten tapaamisen organisointi

JOENSUU
Joensuussa on keskusteltu useammassa opettajankokouksessa aineryhmittäin lukion toimintaympäristön parantamisesta. Yleisesti keskeisimmiksi tavoitteiksi ovat
nousseet opiskelijoiden vertaistuki ja arvioinnin monipuolisuus, ja jokainen aineryhmä on miettinyt keinoja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.
Lukiossa hankitaan edelleen jokaiselle opiskelijalle oma päätelaite, ja jokainen opettaja kehittää tvt:n käyttöä opetuksessaan omien resurssiensa mukaan. Kokeilujen kokemuksia jaetaan opekokouksissa.


JYVÄSKYLÄ
- koulussa on toiminut hankeryhmä (10 opettajaa, lukion rehtori, 2 opiskelijaa)
- fysiikka/kemian, vieraiden kielten ja matematiikan uudet oppimistilat suunniteltu ja otettu käyttöön, varustettu kielistudio sähköisten kokeiden suorituspaikaksi sekä mahdollistettu wlan-verkossa toimiva sähköinen koealusta
- syksyllä 2013 pedagogisessa opettajakokouksessa kerätty opettajakunnalta iPad-kokeiluja
- keväästä 2014- jaettu koulun sisäisesti hyväksi koettuja käytänteitä ja kokemuksia (yhteistyössä mm. Tiedeopetus-hankkeen kanssa)
- kokeiltu sähköisiä oppikirjoja ja eri oppimisympäristöjä, tehty sähköisiä kokeita
- osallistuttu aineryhmätapaamisiin: OHR kehittämispäivä/Helsinki Normaalilyseo, vieraat kielet/Helsinki Viikki ja Tampere, matematiikka ja luonnontieteet/Tampere, historia ja yhteiskuntaoppi/Oulu, äidinkieli ja kirjallisuus/Turku, uskonto/Tampere
- kartoitettu eri oppiaineissa opiskelijoiden käsityksiä sähköisestä arvioinnista mm. INKA-järjestelmän avulla
- opettajaharjoittelijat ovat mm. kirjoittaneet pienimuotoisia raportteja tvt:n hyödyntämisestä harjoittelussaan (yksi näistä on julkaistu blogissa)
- tehty LUTO-opiskelijakysely ja kysely opettajaksi opiskeleville sekä lukion opettajille
- blogikirjoituksia (9 kappaletta) koulukohtaisilla blogipäivitysvuoroilla
- hyviä käytänteitä (julkaistu blogissa 2 kappaletta)
- LUTOn yleistä ja koulukohtaista toimintaa on esitelty lukiokoulutuksen puheenvuoroissa yhteensä 12 opettajakunnan kokouksessa, läsnä n. 75 lukion opettajaa
- kehitetty koulukohtaisia painopistealueita aineryhmien ys-palavereissa
- LUTO-julkaisuun historian ja yhteiskuntaopin opettaja Marjo Sassalin kirjoitus
- koulukohtainen koordinaattori on osallistunut hankkeen toimijoiden verkostokokouksiin ja muihin esim. e-Norssin yhteydessä järjestettyihin koulukohtaisten hankekoordinaattoreiden tapaamisiin
- lukion rehtori on osallistunut rehtoriryhmän säännöllisiin tapaamisiin, joissa on kehitetty ja viety eteenpäin hankkeen tavoitteita


OULU
- Oulun normaalikoulun lukion opiskelijoilla on käytössään iPadit eri oppiaineiden tunneilla. Myös opetusharjoittelijoiden käytössä on ollut iPadeja. Hyviä käytänteitä on koottu LUTO-blogiin eri oppiaineista.
- Flipped clasroom -pedagogiikkaa on testattu ja hyödynnetty iPadeja myös tässä yhteydessä. Kemiassa on lisäksi tehty opetusvideoita käänteistä opetusta tukemaan.
- Opettajille on järjestetty koulun sisäistä täydennyskoulutusta TVT-asioihin liittyen niin vieriopetuksena kuin isommille ryhmille.
- Sähköisiä materiaaleja on kokeiltu eri oppiaineissa.
- Sähköistä arviointia on testattu osana monipuolista arviointia.
- Oulun normaalikoulu järjesti historian ja yhteiskuntaopin opettajien tapaamisen.

Ekan vuoden jälkeen kirjoitettu:
- iPad on ollut lukion ykkösluokkalaisilla opetuskäytössä eri oppiaineissa, samoin osalla opetusharjoittelijoista
- flipped clasroom -pedagogiikkaa on testattu ja hyödynnetty iPadeja tässä yhteydessä
- opettajille on järjestetty koulun sisäistä täydennyskoulutusta TVT-asioihin liittyen
- opettajilta ja opiskelijoilta on kerätty palautetta, jonka pohjalta toimintoja on kehitetty

TAMPERE (blogissa lisää)
- sähköisten kokeiden ja tenttiakvaarion kehittäminen
- iPad- pedagogiikan kehittäminen

TURKU
- järjestetty webinaari flipped classroom -pedagogiikasta, esimerkkinä matematiikan opetus
- opettajankokouksissa jaettu hyviä käytänteitä, niitä kirjattu myös koulun intraan ja sieltä ne siirretään LUTO-blogiin
- kokeiltu sähköisiä oppimateriaaleja, osallistuttu niiden tekemiseen
- pidetty opettajille ja harjoittelijoille suunnattuja tvt-koulutuksia
- päivitetty koulun sisäistä tvt-koulutuskalenteria

VAASA (blogissa lisää)
- syksyllä 2014 opiskelijakohtaiset koneet (1:1)
- Windows 8 - kokeilut
- ruotsinkielisen asiantuntijaverkoston luominen (virtuaalisen asiantuntijan saaminen luokkaan)
- Didactor - oppimisympäristön kokeilu (ilmestynyt myös tutkoke-artikkeli aiheesta)