Konkreettiset tavoitteet

1. Tavoitteen mukaisessa toimintakulttuurissa korostuu niin lukiolaisilla kuin opettajilla yhteisöllinen tekeminen ja oman
asiantuntijuuden ja osaamisen jakaminen sekä aikuisten ja nuorten keskinäinen vertaistuki ja yhtäaikanenkin
tuutorointi. Tietoa etsitään, suodatetaan sekä luodaan nimenomaan yhdessä. Kuratointi on toimintakulttuurin
arkipäivää.

Hankkeessa luodaan fyysinen ja tekninen ympäristö tukemaan oppimista ja sosiaalista kanssakäymistä. Lukiolaisen
osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet kasvavat, kun hän on aktiivisesti mukana luomassa oppimisen sisältöjä ja
sopimassa arviointitavoista.Toimintakulttuurin ja -ympäristön muutoksella tuetaan myös perusopetuksessa alkanutta
oppilaan aktiivisen roolin vahvistamista ja vuorovaikutteisten pedagogisten käytäntöjen kehittämistä uuden teknologian
avulla. (OPS2016-luonnos, pohjana kohta Tieto- ja viestintätekniikan osaaminen).

2. Avoimien ja suljettujen, maksuttomien ja maksullisten oppimisalustojen, eri digitaalisten välineiden sekä
e-oppimateriaalien arviointi, kehittäminen ja tuottaminen, myös yritysyhteistyössä. Luodaan eri oppiaineille sopivia
pedagogisia toimintamalleja digitaalisessa ympäristössä. Kehitetään joustava ja monimuotoinen opinto-ohjauksen ja
opiskelijahuollon malli tieto- ja viestintätekniikan avulla palvelemaan jatko-opintoihin ja työelämään siirtymistä sekä
nuorten yksilöllisiä tarpeita ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.

3. Löydetään ratkaisuja joustavaan kurssien suorittamiseen tai oman osaamisen osoittamiseen ajasta ja paikasta
riippumatta.

4. Kokeillaan sähköistä koeakvaariota yhteistyössä yliopistojen kanssa.

5. Luodaan uusia arviointimuotojoja lukion kursseihin. Tavoitteena on prosessinaikaisen arvioinnin vahvistaminen ja
arvioitavien elementtien määritteleminen, testaaminen ja kirjaaminen uuden opetussuunnitelman kehittämistä varten.
Tuotetaan ja testataan vaativuustasoiltaan erilaisia digitaalisia kokeita eri oppiaineisiin. Itsearvioinnin ja
vertaisarvioinnin kehittäminen sähköisessä ympäristössä opiskelijan metaprosessien tukemiseksi.

6.Uusi lukio-opetuksen opetussuunnitelma tulee ohjaamaan lukiot toimimaan uudella tavalla. Hankkeen tavoitteinen
avoin toimintakulttuuri, sen moderni fyysinen oppimisympäristö, digitaalisen teknologian soveltaminen ja kehittäminen,
prosessiaikainen kurssien monipuolien arviointi ja sähköiset kokeet ovat tärkeitä lukion uutta opetussuunnitelmaa
luotaessa. Näiden kehittäminen antaa opetussuunnitelman laadintaan arvokasta tietoa.