Hankkeen tausta

Lukiolla on tarve uudistaa toimintakulttuuriaan tulevaisuuden työelämää ja jatko-opintoja ajatellen.
Yhteisölliset toimintatavat, avoin, oman asiantuntijuuden jakaminen, vertaistuki ja -tuutorointi ja osallistava työskentelytapa ovat isoja toimintakulttuurin muutosprosesseja, jotka syntyvät pitkäjänteisellä tavoitteellisella työskentelyllä.Tutkimusten mukaan lukio-opiskelu on liiaksi yksin työskentelyä ja siellä opetetaan nykyään riittämättömästi tietotekniikkaan (vrt. ESSIE-tutkimus), verkko-opiskeluun sekä yhteisölliseen työskentelyyn liittyviä taitoja. Carita Kiili (2012) toteaa väitöskirjassaan lukiolaisilla olevan heikot tiedonhaun strategiat ja jatkaa, että tarvitaan ohjausta hakukyselyjen muotoon ja kriittiseen tiedon arviointiin.Kun listaan lisätään vielä ylioppilastutkinnon asteittainen siirtymisen sähköiseen muotoon, niin uudistumisen tarve on ilmeinen.

Hanke hyödyntää valmista eNorssiverkostoa, sen piirissä tehtyä TVT-strategiaa (http://www.enorssi.fi/tvt-ja-opetus/tvt-strategiat-1) sekä harjoittelukoulujen strategian mukaista tutkimus, -kokeilu ja kehittämistoimintaa (TutKoKe - http://enorssitutkoke.wikispaces.com).

Hankkeen yleiset tavoitteet

Hanke luo harjoittelukoulujen lukioihin niin lukiolaisille kuin opettajille uuden avoimen toiminta- ja työskentelykulttuurin,
jossa myös sen fyysinen oppimisympäristö mahdollistaa yhdessä tekemisen ja keskinäisen tukemisen sekä
sosiaalisen kanssakäymisen.
Hankkeessa etsitään, testataan ja kehitetään uusia pedagogisia toimintamalleja digitaalisen teknologian käytölle
lukio-opiskelussa.
Hankkeen tavoitteena on lukio-opiskelun henkilökohtaistaminen tieto- ja viestintätekniikan mahdollistamien
eriyttämisratkaisujen myötä.
Hankkeessa monipuolistetaan lukion arviointia prosessiaikaisen arvioinnin ja sähköisten kokeiden näkökulmasta.
Hankkeen tavoite on etsiä ja löytää kehittämisideoita ja ratkaisuja lukion uuteen opetussuunnitelmaan ja
uudentyyppiseen ylioppilastutkintoon.